Paroles de ceta catègoria : (64) / [164]

Tôrna a les catègories

Parola :  

participo p
mês, mêsa, mês, mêses rebrètâ. rebrètâye, rebrètâs, rebrètâyes tegnu, tegnua, tegnus, tegnues
metâ, metâye, metâs, metâyes recevu, recevua, recevus, recevues tirâ, tirâye, tirâs, tirâyes
metu, metua, metus, metues reciu, reciua, recius, reciues uni, unia, unis, unies
môcho, môcha, môchos, môches recognu, recognua, recognus, recognues uvèrt, uvèrta, uvèrts, uvèrtes
molyê, molyêe, molyês, molyêes reçu, reçua, reçus, reçues valyu/valu, valyua/valua, valyus/valus, valyues/values
môrt, môrta, môrts, môrtes regôssiê, regôssiêye, regôssiês, regôssiêyes variâ, variâye, variâs, variâyes
nâ, nâye, nâs, nâyes rejuent, rejuenta, rejuents, rejuentes vécu, vécua, vécus, vécues
nèssu, nèssua, nèssus, nèssues remplli, rempllia, rempllis, rempllies vegnêt, vegnêta, vegnêts, vegnêtes
obtegnu, obtegnua, obtegnus, obtegnues rendu, rendua, rendus, rendues vegnu, vegnua, vegnus, vegnues
oprimâ, oprimâye, oprimâs, oprimâyes rèpondu, rèpondua, rèpondus, rèpondues vetu, vetua, vetus, vetues
parlâ, parlâye, parlâs, parlâyes rèsolu, rèsolua, rèsolus, rèsolues viu, viua, vius, viues
pecotâ, pecotâye, pecotâs, pecotâyes retrossâ, retrossâye, retrossâs, retrossâyes vivu, vivua, vivus, vivues
pèrdu, pèrdua, pèrdus, pèrdues rèuni, rèunia, rèunis, rèunies volu, volua, volus, volues
pèrmês, pèrmêsa, pèrmês, pèrmêses ridâ, ridâyes, ridâs, ridâyes
pllètâ/pllèti, pllètâye/pllètia, pllètâs/pllètis, pllètâyes/pllèties sarrâ, sarrâye, sarrâs, sarrâyes
plleyê, plleyêye, plleyês, plleyêyes sarvagiê, sarvagiêye, sarvagiês, sarvagiêyes
pllovu savori, savoria, savoris, savories
pllu savu, savua, savus, savues
possu, possua, possus, possues sentu, sentua, sentus, sentues
prègiê, prègiêya, prègiês, prègiêyes sèvèli, sèvèlia, sèvèlis, sèvèlies
prês, prêsa, prês, prêses siu, siua, sius, siues

Page 2 of 2   << < Prèc   Next >   >>