Nôva rechèrche

Vêre tot

La Parola : achiâ, achiâye, achiâs, achiâyes
31072

definicion : -

 • Francês : avare, avare, avares, avares
 • Francês : envieux, envieuse, envieux, envieuses
 • Francês : avide, avide, avides, avides
 • Francês : avaricieux, avaricieuse, avaricieux, avaricieuses
 • Italien : avaro, avara, avari, avare
 • Italien : invidioso, invidiosa, invidiosi, invidiose
 • Italien : avido, avida, avidi, avide
 • Gramatica : nom
 • Gramatica : adjêctif
 • Varianta : achâ, achâye, achâs, achâyes [Fri]
 • Varianta : àchâ, àchâye, àchâs, àchâyes [Fri]
 • Sinonimo : enveyox, enveyosa, enveyox, enveyoses
 • Sinonimo : envediox, envediosa, envediox, envedioses
 • Sinonimo : avengiox, avengiosa, avengiox, avengioses
 • Sinonimo : avido, avida, avidos, avides