Nôva rechèrche

Vêre tot

La Parola : mômô, mômôs f.
36184

definicion : -

  • Francês : vache, vaches
  • Francês : meumeu, meumeus f.
  • Italien : vacca, vacche
  • Italien : mucca, mucche
  • Gramatica : nom femenin
  • Varianta : mômô/mœmœ, mômôs/mœmœs f. [Gnv]
  • Sinonimo : vache, vaches
  • Maqueta : mômô, mômôs f.
  • Glossèro : Lalacion