Nôva rechèrche

Vêre tot

La Parola : avèprâ, avèprâs é.
29705

definicion : -

 • Francês : soir, soirs m.
 • Francês : après-midi, après-midis m.
 • Francês : soirée, soirées f.
 • Francês : après-dînée, après-dînées f.
 • Francês : après-dîner, après-dîners m.
 • Francês : tantôt, tantôts
 • Italien : sera, sere
 • Italien : pomeriggio, pomeriggi
 • Italien : serata, serate
 • Italien : dopopranzo, dopopranzi
 • Gramatica : nom èpiceno
 • Varianta : avèprâ, avèprâs m. (VdA)
 • Frâsa : Atendre l'avèprâ, atendre les avèprâs.
 • Frâsa : Arrôsa ton jardin la veprâ quand fét frêd; Quand fét chôd lo matin.
 • Sinonimo : vépro, vépros m.
 • Sinonimo : devers-lo-nuet, devers-lo-nuets
 • Sinonimo : devers-lo-târd, devers-lo-târds
 • Sinonimo : nuet, nuet m.
 • Sinonimo : sêr, sêrs m.
 • Sinonimo : vèprâ, vèprâs f.
 • Sinonimo : vèprenâ, vèprenâs f.
 • Sinonimo : contre-nuet, contre-nuets m.
 • Sinonimo : serenâ, serenâs f.
 • Sinonimo : aprés-denâ, aprés-denâs m.
 • Sinonimo : dês-mi-jorn, dês-mi-jorns
 • Sinonimo : dês-nôna, dês-nônes
 • Sinonimo : aprés-marenda, aprés-marendes m.
 • Sinonimo : aprés-gôtâ, aprés-gôtâs
 • Sinonimo : aprés-midi, aprés-midis
 • Sinonimo : aprés-mi-jorn, aprés-mi-jorns